Air operator certificate (A.O.C.)

Luchtvaartbedrijven moeten beschikken over een Air Operator Certificate (AOC), die vaststelt dat de onderneming beschikt over voldoende beroepsbekwaamheid en organisatie om de veiligheid van hun activiteiten te garanderen. Sky Service Netherlands bv beschikt over een dergelijk vergunning: AOC NL59 en deze AOC zorgt er voor dat u verzekert, veilig en zorgeloos een vlucht kan maken bij deze onderneming.

De vloot wordt onderhouden door een CAMO gecertificeerd bedrijf en voldoet aan de strengste regelwetgeving van de wereld.


Behouden van het certificaat

Een AOC blijft geldig zolang aan de eisen wordt voldaan. De IVW controleert dit via audits en inspecties op het managementsysteem van de luchtvaartmaatschappijen. Ook 'reality checks' op de vluchtuitvoering en de training van piloten maken deel uit van de controle. Een risicoanalyse bepaalt het aantal inspecties. Deze staan weergegeven in het toezichtprogramma van de IVW. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook verstuurt de IVW jaarlijks een brief over een specifieke situatie. Hiernaast kunnen in binnen- en buitenland ongeplande platforminspecties plaatsvinden op basis van het Europese Safety Assessment of Foreign Aircraft (SAFA) programma.

Een AOC kan worden geschorst wegens vluchtuitvoering in strijd met de voorschriften, overtreding van de aan de AOC verbonden voorschriften of beperkingen of indien ter verkrijging van de AOC onjuiste gegevens zijn verstrekt. De IVW kan een AOC intrekken als dit certificaat ten minste drie maanden is geschorst of nadat gedurende een aangesloten periode van ten minste twaalf maanden geen vluchten zijn uitgevoerd.

De IVW kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bestuursdwang toepassen, waaronder de mogelijkheid tot opleggen van een dwangsom.


Toezichtsprogramma

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) maakt voor elk jaar een toezichtsprogramma. Rode draad daarin is de bevordering van de veiligheid en de bescherming van het milieu volgens nationale en internationale wetgeving.

In het programma staat het aantal inspecties dat IVW/Luchtvaart gaat uitvoeren. Het programma is samengesteld op basis van risicoanalyse en de beschikbare veiligheidinformatie zoals trendanalyses, inspectieresultaten en (internationale) onderzoeken.

De inspectie streeft naar efficiënt en doelmatig toezicht. Daarom richt zij zich op de grote risico's. Om die te bepalen heeft zij een risicomodel ontwikkeld. Meer over het IVW risicomodel staat onder meer informatie.

Het programma laat een uitgebalanceerde mix zien van systeem-, product- en thematoezicht.
Systeemtoezicht is de controle op de veiligheidssystemen en de veiligheidscultuur bij bedrijven.
Producttoezicht is de controle van bijvoorbeeld een vliegtuig of start of landingsbaan op een luchthaven.
Thematoezicht is controle op een specifiek onderdeel, bijv. het vervoer van gevaarlijke stoffen of onzorgvuldige vluchtvoorbereiding. Het toezichtprogramma is een basisprogramma. Er zijn altijd ongeplande inspecties mogelijk naar aanleiding van incidenten, slechte prestaties, signalen en onderzoeken.


Handhaving


        Inspectie verscherpt toezicht op rondvluchtbedrijven

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) gaat scherper toezien op de uitvoering van illegale rond- en vervoersvluchten. Het gaat hier om luchtvaartondernemingen die zich niet conformeren aan de nieuwe Europese vliegveiligheidsregels (EU-Ops) die ook voor rondvluchtbedrijven gelden. Hierdoor vliegt de piloot en passagier mogelijk onverzekerd en is er bovendien sprake van oneerlijke concurrentie

Een bedrijf dat rondvluchten uitvoert moet in het bezit zijn van een Air Operator's Certificate (AOC) omdat het op commerciële basis passagiers vervoert. Deze bedrijven en piloten voldoen aan strengere eisen voor trainingen, onderhoud van het vliegtuig en de registratie van procedures voor de veiligheid.

IVW heeft naar aanleiding van het verscherpte toezicht inmiddels een procedure lopen tegen één rondvluchtbedrijf.(ATAS bv gevestigd op Teuge en Twente) Deze onderneming is meegedeeld dat ze per ongeautoriseerde vlucht een boete krijgt opgelegd van vijfduizend euro. Voor de betrokken piloot dreigt bij herhaling van de overtreding schorsing van zijn vliegbrevet.

(dit arikel is overgenomen uit piloot en vliegtuig)


Afstudeeropdracht

Daan van Eeden en Justin Houtepen hebben in het kader van een afstudeeropdracht aan de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de invoering van een AOC in de kleine luchtvaart. U kunt het verslag hieronder downloaden.

Download de afstudeeropdracht in PDF
linkimage